Archive for 12 września, 2021

0

Szanowni Państwo,
poniżej kilka istotnych informacji z regulaminu SOM dotyczących zajęć;
&1. Uczeń/słuchacz i osoba reprezentująca zobowiązują się do:
a/ przestrzegania regulaminu i zarządzeń porządkowych SOM,
b/ opłacania czesnego za naukę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ogniska w wysokości ustalonej na początku każdego roku szkolnego (od września 220 zł/miesiąc. Nr konta w BS Biecz 34 8627 0001 2023
9002 9176 0001.
c/ uwzględnienia faktu sporadycznego odwołania zajęć wynikłych ze względów organizacyjnych lub braku zajęć na wskutek choroby ucznia. W przypadku, gdy brak lekcji spowodowany jest nieobecnością lub chorobą nauczyciela zajęcia są przenoszone na inny termin po wcześniejszym jego uzgodnieniu.
d/ przestrzegania dni wolnych od nauki (święta państwowe, przerwy świąteczne, ferie i wakacje) jak w państwowym szkolnictwie muzycznym.
&2. Pracownicy SOM zobowiązują się do otoczenia słuchacza/ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą oraz do realizacji nauczania zgodnie z jego predyspozycją na wybranym instrumencie.
a/ w tuchowskim SOM do dyspozycji są następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce i gitara.
b/ zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut każde. W ramach nauki gry nauczyciel prowadzący zapoznaje ucznia z podstawowymi wiadomościami z zakresu teorii muzyki. W wyjątkowych przypadkach (podanie z uzasadnieniem) dopuszcza się możliwość podwójnej jednostki lekcyjnej (raz w tygodniu) dla uczniów starszych.
c/ wciągu miesiąca uczeń ma 7 lekcji gry (uśredniona ilość z całego roku).
d/ nie ma limitu wieku w przyjęciu w poczet słuchaczy/uczniów SOM.
&3. Umowę zawiera się na okres od początku roku szkolnego (1 września) do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

a/ Brak wypowiedzenia do 30 lipca automatycznie przedłuża ją na kolejny rok nauczania. Istnieje możliwość zerwania umowy w ciągu roku szkolnego ale zawsze po I  lub po II półroczu. W przypadku, gdy uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia podpisujący umowę o naukę jest zobowiązany do uiszczania opłat przez cały czas nieobecności do umownego terminu.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się, że nam Państwo zaufaliście.
Jan M Gładysz, dyrektor SOM w Tuchowie