Cele i zadania

Cele i zadania Społecznego Ogniska Muzycznego

1. Zasadniczym celem SOM jest wychowanie słuchaczy na estetycznie wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kontynuowania kształcenia artystycznego.
2. Nauczanie gry na instrumentach i przekazywanie podstawowych wiadomości o muzyce.
3. Upowszechnianie wiedzy o sztuce.
4. Upowszechnianie kultury muzycznej.
5. Przygotowywanie konkursów, wieczorów muzycznych, koncertów, imprez i innych form umożliwiających kontakt ze społeczeństwem.
6. Krzewienie kultury artystycznej przez:
– organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
– szerokie propagowanie wśród miejscowego społeczeństwa wiedzy o sztuce i bezpośredniego kontaktu z muzyką,
– umożliwianie różnych form uczestnictwa uczniów w imprezach artystycznych, koncertach i wystawach.
7. Ognisko spełnia funkcje kształcenia artystycznego, wychowywania dla sztuki.