Historia

1 IX 1991 – Rozpoczęcie działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Tuchowie na mocy zezwolenia Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego zgodnie z Zarządzeniem KZU 3-453-2/87 Ministra Oświaty i Wychowania. Zezwolenie podpisał Przewodniczący TTM mgr Roman ZUBEK. Ognisko powstało z inicjatywy mgr Agnieszki Kowalik.

9 IX 1994 – z powodu zawieszenia działalności Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego patronat nad Tuchowskim Ogniskiem Muzycznym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie I US REJ.ST. 1/92 objęło Towarzystwo Miłośników Tuchowa.

16 IX 1998 – Społeczne Ognisko Muzyczne w Tuchowie uzyskało osobowość prawną, zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie Dział Nr Rej. 693

Regon 851 651 974
NIP 993-00-75-793

Zarząd: Prezes – dyrektor SOM mgr Agnieszka Kowalik
Sekretarz: mgr Tadeusz Goliszewski
Skarbnik: Bogumiła Chrzanowska
Członkowie Zarządu:
Janusz Kowalski
Jan Gładysz
Wiesław Cieśla

29 XII 2000 – Wpis do rejestru: Zmiana nazwy na Społeczne Ognisko Muzyczne im I.J. Paderewskiego w Tuchowie.

22 IX 2001 – Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer pozycji rejestru 0000037515
Numer wpisu w pozycji rejestru 1

Informacja o Społecznym Ognisku Muzycznym w Tuchowie
Społeczne Ognisko Muzyczne w Tuchowie rozpoczęło swoją działalność 1 IX 1991 r. Wtedy to zostało zarejestrowane w Tarnowskim Towarzystwie Muzycznym skąd uzyskało pozwolenie na prowadzenie działalności dydaktycznej.

Po zawieszeniu działalności TTM w 1994 r. patronat nad SOM przejęło Towarzystwo Miłośników Tuchowa.

Od IX 1998 r. SOM jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną, statut, własne konto w banku i dokumentację prowadzoną tak jak w szkołach muzycznych I stopnia. Po zmianie województw SOM zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 21 IX 2001 Nr 0000037515.

Nauka w Ognisku odbywa się w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym, w każdym po 4 lata. Uczniowie kończący dział dziecięcy mogą jeszcze dwa lata uczyć się w dziale młodzieżowym.

Ognisko prowadzi naukę gry na fortepianie, gitarze, flecie, skrzypcach i akordeonie w zależności od wyboru uczniów. Prowadzony jest jeden przedmiot teoretyczny – umuzykalnienie – obowiązkowy dla wszystkich.

Do Ogniska uczęszczają dzieci i młodzież z Tuchowa i kilku wsi w gminie. Ognisko jest jedyną placówką kształcenia artystycznego na terenie gminy Tuchów. Prowadzi działalność dydaktyczno wychowawczą i artystyczną z dziećmi i młodzieżą, upowszechnia kulturę muzyczną, promuje dzieci uzdolnione muzycznie, wyławia talenty, otacza je opieką i stara się o zapewnienie im dalszego kształcenia. Wielu absolwentów SOM kontynuuje naukę w szkole muzycznej, kilku już ją ukończyło. Uczniowie SOM grają w orkiestrze i śpiewają w chórze sanktuaryjnym.

Do form działalności Ogniska, które na stałe weszły do kalendarza imprez artystycznych w naszym mieście należą:
– koncerty jesienne z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,
– koncerty kolęd w wykonaniu wszystkich uczniów,
– wyjazdy na koncerty do Tarnowa, Kąśnej Dolnej i Filharmonii w Krakowie,
– cykl tzw. „Koncertów po drodze” organizowanych z Centrum Paderewskiego w Tarnowie,
– koncerty uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie,
– akcje pomocy dzieciom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia „Nadzieja”
– koncerty dla sponsorów,
– bale karnawałowe dla dzieci,
– kurs tańca towarzyskiego,
– popisy,
– konkursy, np. Gminny konkurs wiedzy o I. J. Paderewskim w Roku Paderewskiego.

18 III 1997 – Ognisko otrzymało od Fundacji Dla Polski dotację w wysokości 6.000 zł na zakup pianina.

W lipcu 1997 r. sześcioosobowa grupa uczniów SOM wzięła udział w zorganizowanej przez Dom Kultury wycieczce do Francji, gdzie w Saint de Braye grała swój koncert, który został życzliwie przyjęty.

Absolwenci Ogniska nadal utrzymują z nim kontakt, występując w koncertach z różnych okazji, a także w inscenizacjach m. in. „Pieśni o życiu i śmierci Chopina” R. Brandsteatera.

SOM jest pomysłodawcą Małopolskich Konkursów Pianistycznych im I. J. Paderewskiego dla uczniów SOM. Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.Współorganizatorami konkursu są Centrum Paderewskiego w Tarnowie i Dom Kultury w Tuchowie. IV Konkurs wpisany został do ogólnopolskiego kalendarza obchodów Roku Paderewskiego. Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego dla Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych jest jedynym tego typu konkursem w kraju. W VI 2000 r. SOM zorganizowało Międzynarodowy Koncert w wykonaniu Francuzów, Austriaków i Polaków z okazji Zlotu Miast Bliźniaczych.

Wszystkie te imprezy zapisane są w kronice i udokumentowane zdjęciami oraz wycinkami z prasy.

Działalnością swoją staramy się uzupełnić lukę po zajęciach pozalekcyjnych i wspierać działalność Domu Kultury, organizując wolny czas dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom, prowadząc od lat działalność prorodzinną.

Ognisko Muzyczne w Tuchowie stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i podnosić poziom kultury muzycznej w naszym mieście i gminie.
W ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy X lecie działalności SOM. Wśród wielu imprez artystycznych odbyła się uroczystość nadania Ognisku imienia I. J. Paderewskiego połączona z koncertem laureatów trzech Małopolskich Konkursów Pianistycznych.

Ilość uczniów w poszczególnych latach
1991/1992 – 45 osób
1992/1993 – 44 osoby
1993/1994 – 64 osoby
1994/1995 – 87 osób
1995/1996 – 95 osób
1996/1997 – 84 osoby
1997/1998 – 64 osoby
1998/1999 – 70 osób
1999/2000 – 66 osób
2000/2001 – 50 osób
2001/2002 – 43 osoby
2002/2003 – 34 osoby
2003/2004 – 42 osoby
2004/2005 – 52 osoby
2005/2006 – 60 osób
2006/2007 – 63 osoby
2007/2008 – 66 osób
2008/2009 – 63 osoby
2009/2010 – 61 osób
2010/2011 – 87 osób
2011/2012 –